Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”)  wersja 1 obowiązująca od 10.02.2023 r.

Postanowienia ogólne

§ 1 

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a ponadto zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystywaniu plików „cookies” w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną opisanych w Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

Definicje

§ 2

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, którym posługuje się usługobiorca.
 2. Pliki „cookies” – informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na środkach komunikacji elektronicznej przez serwer. Pozwalają one serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym środkiem komunikacji elektronicznej. Szczegóły dotyczące działania plików „cookies” znajdują się w naszej Polityce prywatności https://klinikakusmierczyk.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://klinikakusmierczyk.pl.
 6. Umowa – umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarta pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie zawarta automatycznie z chwilą skorzystania z Usługi.
 7. Usługi – bezpłatne usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Jest to w szczególności formularz kontaktowy, czyli elektroniczny formularz pozwalający Usługobiorcy na skontaktowanie się z Usługodawcą, przesłanie korespondencji, informacji, rezerwacji terminu konsultacji i usługi.
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, czyli Klinika Kuśmierczyk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 18, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000921146, posiadającą Regon: 389942456, NIP: 5361956886.
 10. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługi

§ 3

 1. Usługodawca świadczy Usługi przez czas nieokreślony przy wykorzystaniu systemu telekomunikacyjnego, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących na urządzenie końcowe Usługobiorcy.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza i przesłanie treści Usługodawcy.
 3. Zamówienie Usług przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu.
 4. Usługobiorca może korzystać z Usług z zastrzeżeniem, że spełnia wymagania techniczne określone w § 4 Regulaminu.

Wymagania techniczne na potrzeby korzystania z Usług

§ 4

 1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących, minimalnych wymagań technicznych:
 2. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 3. dostęp do sieci Internet;
 4. adres poczty e-mail;
 5. aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome™, Firefox™, Internet Explorer™, Opera™ lub Safari™ z włączoną obsługą Java Script.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne Usługobiorcy, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.

Odstąpienie od umowy

§ 5

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w dowolnym momencie bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego w wybrany sposób:
 3. drogą pisemną na adres Klinika Kuśmierczyk sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.
 4. e-mailowo na adres: biuro@klinikakusmierczyk.pl.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należy zaliczyć:
 6. zmianę przepisów prawa regulujących świadczenie Usług wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 7. zmianę sposobu świadczenia Usług spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi, w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
 8. zmianę zakresu lub sposobu świadczenia Usług, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług.
 9. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia lub odmowy świadczenia Usług w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez usługobiorcę, tj. w sytuacji, gdy Usługobiorca naruszy:
 10. 6 ust. 3 Regulaminu;
 11. 6 ust. 4 Regulaminu.

Prawa i obowiązki stron

§ 6

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub brak możliwości dostępu do Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca ma obowiązek poszanowania praw Usługodawcy i osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do:
 5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 6. korzystania z Usług w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 7. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Reklamacje

§ 7

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego świadczenia Usług w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Usługobiorców.
 2. Nieprawidłowości związane ze świadczeniem Usług, należy zgłaszać:
 3. drogą pisemną na adres Klinika Kuśmierczyk sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.
 4. e-mailowo na adres: biuro@klinikakusmierczyk.pl.
 5. Zalecamy, aby w treści reklamacji Usługobiorca wskazał informacje, które mogą ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji, m.in. dane kontaktowe Usługobiorcy, dane dotyczące przedmiotu reklamacji (w tym data wystąpienia nieprawidłowości) oraz żądanie Usługobiorcy w związku ze złożoną reklamacją. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Jest to 1. wersja Regulaminu, która obowiązuje od 10.02.2023 r. r.i jest dostępna pod adresem: https://klinikakusmierczyk.pl/regulamin.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:
 3. wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych, regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie;
 4. zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mająca wpływ na treść Regulaminu) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 5. poprawę obsługi Usługobiorcy;
 6. rozbudowę lub zmianę funkcjonalności Strony;
 7. wprowadzanie nowych Usług;
 8. zmianę warunków technicznych lub technologicznych świadczenia Usług (w tym aktualizację wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 9. konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;
 10. zmianę danych Usługodawcy (w tym np. danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych czy aktualizację linków zamieszczonych w treści Regulaminu);
 11. zmianę zakresu lub sposobu świadczenia Usług;
 12. wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności, Usług.
 13. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w zakresie świadczenia usług o charakterze ciągłym (np. Konto), Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o tym fakcie Usługobiorcę, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą w tym zakresie umowę z Usługodawcą.
 14. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę i udostępni tekst Regulaminu poprzez publikację w ramach Strony oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji na Usługi. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
 15. Wyłączne prawa do wszelkich treści, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Usług. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 16. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.